KLIENT BIZNESOWY

Nasze oferta nie tylko da Ci gwarancję bezpieczeństwa prawnego, ale przede wszystkim pozwoli skupić się na prowadzeniu swojej firmy.

Prawo spółek:

- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
- postępowania rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS),
- wsparcie organów spółek prawa handlowego oraz wspólników lub akcjonariuszy w sprawach związanych z działalnością spółek,
- przygotowywanie umów oraz statutów spółek prawa handlowego,
- sporządzanie protokołów oraz uchwał organów spółek prawa handlowego,
- wsparcie procesów przekształcenia, łączenia, podziałów oraz likwidacji spółek prawa handlowego,
- obsługa Zgromadzeń Wspólników lub Akcjonariuszy,
- sporządzanie pozwów i reprezentacja w sprawach o wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały.

Upadłość przedsiębiorstwa:

- kompleksowa pomoc we wszystkich kwestiach prawnych związanych z upadłością przedsiębiorstwa,
- doradztwo, z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym reprezentacja w toku niniejszych postępowań,
- pomoc w przygotowywaniu dokumentacji oraz jej analiza celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- zgłaszanie wierzytelności w toku postępowań upadłościowych, sporządzanie, sprzeciwów w przedmiocie uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności,
- reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo cywilne i gospodarcze:

- windykacja wierzytelności,
- prowadzenie sporów gospodarczych,
- sprawy o zapłatę, także w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU),
- dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym, w szczególności z weksla,
- cesje wierzytelności,
- sprawy dotyczące procesu budowlanego ( spory z inwestorami, deweloperami oraz wykonawcami ) ,
- reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych,
- postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Prawo umów:

- przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych, obowiązujących w obrocie gospodarczym oraz regulaminów,
- zabezpieczanie zapłaty wierzytelności, w szczególności poprzez umowy poręczenia, deklaracje wekslowe, umowy zastawów i zastawów rejestrowych,
- opiniowanie i analizowanie obowiązujących dokumentów.

Prawo pracy:

- doradztwo w sprawach prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
- sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników, o zakazie konkurencji, a także regulaminów pracy i wynagradzania,
- doradztwo i przygotowywanie oświadczeń w przedmiocie wypowiedzenia stosunku pracy,
- sprawy z zakresu odszkodowania za nieuzasadnione bądź niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
- reprezentacja pracodawców przed sądem pracy w sporach z pracownikami,
- sprawy o ustalenie pozorności stosunku pracy lub wysokości wynagrodzenia przez ZUS,
- reprezentacja przed sądem ubezpieczeń społecznych, w tym sporządzaniem odwołań od decyzji ZUS.