KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informujemy, iż:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tessera Lex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Krakowie, Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 27/5, 31-514 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000891068, NIP: 9452243496 REGON: 388514221, adres e-mail: sekretariat@tessera-lex.pl

Kontakt z Administratorem:

Możliwe formy kontaktu z Administratorem to:

1) kontakt telefoniczny: 698 856 016

2) kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@tessera-lex.pl

3) kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.tessera-lex.pl

4) kontakt listowny na adres korespondencyjny: Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 27 lok. 5, 31-514 Kraków

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:

– imię/ imiona i nazwisko,

– oznaczenie firmy,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– adres do korespondencji,

– dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami prawnymi,

– dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO w celu:
 2. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu realizacji umownych obowiązków Administratora w zakresie świadczenie usług prawnych.

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

– podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową,

– podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych,
– sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym,
– podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO,
 2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO,
 3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO,
 4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO,
 5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych zasadniczo jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do celów świadczenia usług na Państwa rzecz. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których odmowa podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwi dokonanie czynności podejmowanej w Państwa interesie (np. wniesienie na Państwa rzecz powództwa) co może doprowadzić do negatywnych dla Państwa skutków (np. przedawnienie roszczenia lub upływ terminów procesowych).

W przeważającej mierze przetwarzamy takie Państwa dane, które sami Państwo nam podali. W toku współpracy może jednak dochodzić do sytuacji, w których wchodzimy w posiadanie danych podanych przez inne osoby (np. świadków w procesie, strony przeciwnej). Ze względu na bogactwo możliwych sytuacji faktycznych mają one formę nieustrukturyzowaną i nie jest możliwe szczegółowe wskazanie kategorii takich danych (mogą to być np. informacje służące do obrony przed Państwa roszczeniami lub służące do wykazania zasadności roszczeń wobec Państwa).